INTRO   ABOUT   NEWS   PORTFOLIO   STUDIO   20X20   WHY   HOW   FILMS  CONTACT

THE HOW

HUR - OM DESIGNPROCESSEN

My Creative Process.

Design is a process which goes from the general to the specific.

Asking why and who, before asking how.

A process from understanding and inspiration to a result,

where each phase requires its own kind of creativity and skill.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Min kreativa process.

Design handlar om att gå från det generella till det specifika.

Att ställa sig frågorna varför och vem, innan man funderar på hur.

En process från analys och inspiration till resultat,

där varje etapp kräver sin kreativitet.

UNDERSTAND > EXPLORE > CREATE > VERIFY > SPECIFY

FÖRSTÅ > UTFORSKA > SKAPA > UTVÄRDERA > DEFINIERA

Design is about finding the essence.

About excluding, including and concluding.

 

Exploring the unique story.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Design handlar om att identifiera kärnan.

Om att utesluta, innesluta och sluta.

 

Utforska den unika berättelsen.

UNDERSTAND

FÖRSTÅ

EXPLORE

UTFORSKA

CREATE

SKAPA

VERIFY

UTVÄRDERA

SPECIFY

DEFINIERA

WHAT ABOUT YOUR STORY?

HUR SER DIN BERÄTTELSE UT?

How do you want your company and brand to be perceived?

Is it visible in your products and communication?

Design is about the results,

but it is also about the process,

about the overall discussion concerning ambitions,

core competences and passions.

It is about intuition and how we ask ourselves the questions.

 

First question: Do you have the courage it takes?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hur vill du att ditt företag och varumärke ska uppfattas?

Hur syns det i dina produkter och kommunikation?

Design handlar om slutresultatet,

men design handlar lika mycket om processen,

om diskussionen kring ambition, kärnkompetens och passion.

Det handlar om intuition och hur vi ställer frågorna.

 

Första frågan: - Vågar du?